AS TARIFA

AS Tarifa 02.05.1997        Züchter Studer A.

Icham                                       Sindibad            Ansata Halim Shah x Sabah
                                                     Ameera             Madkour I  x    Hanan
Nil Tahar                                 Ans. Halim Shah   Ans. Ibn Halima x Ans. Rosetta
                                                    Tiffaha                 Jamil x Taghreed