AS NESSMA

AS NESSMA 05.04.2003 Züchter: Studer A.

GR Amaretto           Classic Shadwan                Alidaar x Shagia Bt. Shadwan
                                   Halims Asmara                    Ansata Halim Shah x Lancers Asmara
 Nefara                     Sindibad                               Ansata Halim Shah
                                 Manal                                   Mohafez x Kis Mahiba